Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra

archiwum PROW 2007-2013


Wnioskodawcy w okresie programowania 2007-2013 mogli za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Pszczyńska" ubiegać się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach czterech działań. Działania, które były realizowane poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 zostały skierowane do osób zamieszkałych bądź prowadzących działalność na obszarze LGD tj. na terenach wiejskich powiatu pszczyńskiego.

Pomoc udzielana była dla operacji z zakresu:

1) działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" (działanie przyczyniało się do tworzenia pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach, a także powstawania miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług);

2) działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" (działanie tworzyło warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Celem jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich);

3) działania "Odnowa i rozwój wsi" (celem działania było wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich);

4) oraz innych projektów zwanych dalej "małymi projektami" (działanie oferowało wsparcie finansowe drobnych, lokalnych inicjatyw; miało wzbudzać większe zainteresowanie własnym obszarem, wzmacniać lokalną tożsamość, wpływać na większą aktywizację mieszkańców, organizacji i innych podmiotów).

Aby operacja mogła być realizowana w ramach ww. działań, musiała być zgodna z celami i przedsięwzięciami Lokalnej Strategii Rozwoju.


WAŻNE WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW:

• Wypełniając wniosek należy zapoznać się z jego instrukcją, skrupulatnie ją przeanalizować by uniknąć dodatkowych uzupełnień i skrócić czas weryfikacji wniosku;
• Należy przeanalizować listę załączników - często trzeba przygotowywać je znacznie wcześniej!!!
• Należy zwrócić uwagę na kryteria, przedsięwzięcia i cele Lokalnej Grupy Działania. Pamiętając, że wniosek musi być z nimi zgodny;
•Należy pamiętać o przygotowaniu odpowiedniej ilości kompletów wniosków wraz załącznikami, płytą i fiszką projektową - jest to konieczne na etapie weryfikacji wniosku przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Pszczyńska".
• Należy podpisać wniosek w miejscach do tego przeznaczonych !
• Należy zwróć uwagę na wniosek o płatność, choć na etapie składania wniosku o pomoc, nie jest to wymagane - należy dowiedzieć się wcześniej co w trakcie rozliczenia będzie konieczne do przełożenia dla instytucji wdrażającej projekt, pozwoli to w przyszłości zaoszczędzić cenny czas i uniknąć niedomówień;


UWAGA !!!
Rozporządzenie+ Lokalna Strategia Rozwoju+ Instrukcja= sukces wniosku

 

 

Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2019 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.