Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Projekty poza PROW

 

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie LGD "Ziemia Pszczyńska"
w ramach innych niż EFRROW Funduszy Europejskich oraz Funduszy Krajowych.

 

I. Pszczyńskie Centrum Organizacji  Pozarządowych (PCOP)

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  zrealizowany jest  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska" w okresie od 1 czerwca 2010 do 31 grudnia 2010r.

 Pszczyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych miało na celu wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, związków wyznaniowych itd.) a także grup nieformalnych chcących sformalizować swoja działalność,  w tym wspieranie wolontariatu.

PCOP powstał aby promować organizacje pozarządowe poprzez stworzenie strony internetowej, budowanie trójstronnych porozumień i platformy współpracy dzięki zorganizowaniu konferencji i debaty z udziałem trzech sektorów.

Podstawowym celem było wsparcie merytoryczne organizacji naszego powiatu, dlatego też oferowaliśmy  szeroką pomoc doradczą w zakresie:

- prawno - administracyjnym,

- księgowym,

- w zakresie Promocji i Marketingu,

- doradztwa z zakresu pozyskiwania środków na statutową działalność.


II. Projekt „One Step Closer"

 

W dniach 1-7 czerwca br., członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska" uczestniczyli w międzynarodowym seminarium w Żerkowie, zorganizowanym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Pszczyńska". Seminarium zostało zrealizowane ze środków Unii Europejskiej, a dokładnie z Programu „Młodzież w Działaniu". Projekt ten dotyczył wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami seminarium w zakresie aktywizacji i integracji młodzieży mieszkającej na obszarach wiejskich.
W trakcie seminarium, specjaliści z zakresu pracy z młodzieżą, prowadzili warsztaty, dyskusje i ćwiczenia w międzynarodowych grupach, mające na celu poznanie wiedzy zawodowej czy dobrych przykładów zrealizowanych projektów młodzieżowych w różnych krajach Europy. Dyskutowano także o założeniach samego programu "Młodzież w działaniu", który jest ukierunkowany na wspieranie młodzieży zwłaszcza z terenów wiejskich. Dużą ilość czasu poświęcono także na działania zmierzające do zrozumienia innych kultur oraz poznania warunków życia na obszarach wiejskich w krajach europejskich. W międzynarodowym seminarium udział wzięli przedstawiciele różnych organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z terenu całej Europy m.in. z Rumunii, Hiszpanii, Włoch oraz Łotwy.

 

III. Projekty: Aktywne poszukiwanie pracy - wsparcie dla mieszkańców sołectwa Piasek oraz Aktywne poszukiwanie pracy - wspracie dla mieszkańców sołectwa Czarków. 

W okresie od września do grudnia 2013r. Stowarzyszenie LGD "Ziemia Pszczyńska" realizowało dwa projekty finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt dedykowany był osobom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo. Grupa biorąca udział w projektach liczyła 12 osób.

W ramach w/w projektu zrealizowano:
1) 33 dniowy kurs języka angielskiego (stopień podstawowy)
2) 3 dniowe szkolenie „Trening efektywnego uczenia się i zapamiętywania"
3) 3 dniowe szkolenie „Aktywni na rynku"
4) indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.

Zakładane w projekcie cele oraz mierniki zostały osiągnięte.

 

 

 

© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.