Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra

PROW 2014-2020

Wnioskodawcy w okresie programowania 2014-2020 mogą za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" ubiegać się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Działania te realizowane przez LGD w ramach inicjatywy LEADER kierowane są do osób zamieszkałych bądź prowadzących działalność na obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska" na lata 2016-2023. Obszar ten obejmuje gminy: Kobiór, Goczałkowice - Zdrój, Miedźna, Pawłowice, Suszec, Bojszowy, Wyry, Orzesze, Bieruń, Ornontowice oraz Gminę Pszczyna bez miasta Pszczyna.

Pomoc jest przyznawana zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1) osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

O pomoc może ubiegać się również gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację lub powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt 2, jeżeli obszar przynajmniej jednej z gmin wchodzących w skład tego powiatu jest obszarem wiejskim objętym LSR.

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:

1) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

2) rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez:
a) podejmowanie działalności gospodarczej,
b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności,
c) rozwijanie działalności gospodarczej,
- w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w punkcie 2);

3) wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:
a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub
b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub
c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;

4) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich";

5) zachowania dziedzictwa lokalnego;

6) rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

7) budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

8) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Pomoc na w/w operacje ma charakter pomocy de minimis, z wyjątkiem pomocy, do której nie ma zastosowania rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Formy wsparcia:

Projekty konkursowe (podjęcie działalności gospodarczej, rozwój działalności gospodarczej)
Projekty grantowe

Operacje własne

Pozostałe konkursy

Wnioskodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki będą musieli wskazać spełnienie przez dany wniosek kryteriów zgodności z PROW 2014-2020 oraz tzw. lokalnych kryteriów wyboru oraz uzasadnić zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Lokalnego (LSR).

Do grup defaworyzowanych zaliczono:
a) młodzież do 30 r. życia o utrudnionym dostępie do rynku pracy,
b) osoby w wieku 50+ o utrudnionym dostępie do usług społecznych i rynku pracy oraz
c) kobiety (bezrobotne, powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, wchodzące na rynek pracy po raz pierwszy po urodzeniu i wychowywaniu dzieci oraz opiekujące się osobami zależnymi).

Projekt wnioskodawcy musi zatem realizować któreś ze wskazanych w LSR przedsięwzięć.

Budżet jakim LGD „Ziemia Pszczyńska" będzie dysponować w tym okresie programowania to kwota ponad 17 mln zł. Beneficjentów obejmować będzie różny poziom dofinansowania.

Poziomy intensywności pomocy dla poszczególnych kategorii beneficjentów:

• osoby podejmujące działalność gospodarczą - 50 tyś. zł na operację, nie jest wymagany wkład własny;

• do 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą - jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w par. 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3,
• do 95 % kosztów kwalifikowalnych - w przypadku:

- podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

- organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w par. 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8,

• jednostki sektora finansów publicznych do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski będą przyjmowane według następującego Harmonogramu naboru. Projekty będą wybierane do dofinansowania zgodnie z poniższymi procedurami.

 

Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2019 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.