Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra
Nabór wniosków - Powiatowy Urząd Pracy

Nabór wniosków - Powiatowy Urząd Pracy

Piątek, 25 października 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informuje, iż w okresie od 28 października 2019 r. od godz. 8.00 do 4 listopada 2019 r. do godz. 14.00 będzie prowadził nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Zgodnie z ogłoszonymi przez Radę Rynku Pracy priorytetami wydatkowania rezerwy KFS w 2019 roku środki będą przeznaczone na:

a. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
b. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
c. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
o Wnioski można składać osobiście w siedzibie PUP Pszczynie - pok. 17 I piętro, przesyłką kurierską, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie.
o W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP Pszczyna.
o Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:
• bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
• podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Przy opiniowaniu oraz rozpatrywaniu wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców bierze się pod uwagę:
a. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok - wsparcie będzie przyznawane Pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone w przynajmniej jednym z przyjętych priorytetów obowiązujących w roku 2019,
b. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy - zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności z wykorzystaniem „Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych" (Raport lub Informacja sygnalna), „Barometru zawodów" dla powiatu pszczyńskiego i województwa śląskiego lub „Zawodów i specjalności, w których występują braki kadrowe w pszczyńskich przedsiębiorstwach" :
• zgodność nabywanych kompetencji przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego rynku pracy - 10 pkt.,
• zgodność nabywanych kompetencji przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami regionalnego rynku pracy- 5 pkt.,
• brak zgodności nabywanych kompetencji przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy - 0 pkt.
3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku:
• najniższa cena usługi kształcenia ustawicznego, którą oferuje realizator wskazany przez Pracodawcę - 10 pkt.
• pośrednia cena usługi kształcenia ustawicznego, którą oferuje realizator wskazany przez Pracodawcę - 0 pkt.
• najwyższa cena usługi kształcenia ustawicznego, którą oferuje realizator wskazany przez Pracodawcę - minus 10 pkt.
4. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego albo w przypadku kursów posiadanie dokumentu, na podstawie którego realizator prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego:
• posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS certyfikatów jakości usług dostępnych na rynku albo w przypadku kursów - dokumentu, na podstawie którego realizator prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego - 15 pkt.
• brak certyfikatu i dokumentu, na podstawie którego realizator prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego (w przypadku kursów) - 0 pkt.

5. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym, ze środków KFS (jeżeli w ocenianej formie wsparcia przewidziano udział kilku osób ocena będzie dotyczyła każdej osoby, a liczba przyznanych punktów będzie stanowiła ich średnią):
• Pracodawca planuje dalsze zatrudnienie osób, które zostaną objęte kształceniem ustawicznym - 10 pkt.
• Pracodawca nie planuje dalszego zatrudnienia osób, które zostaną objęte kształceniem ustawicznym - 0 pkt.
6. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie:
• Pracodawca nie korzystał do tej pory ze środków KFS - 10 pkt.
• Pracodawca korzystał ze środków w latach ubiegłych - 0 pkt.

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie będzie przyznawał wsparcie w pierwszej kolejności Pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone w przynajmniej jednym z priorytetów wydatkowania rezerwy KFS obowiązujących w roku 2019 określonych przez Radę Rynku Pracy.

Każda usługa kształcenia wskazana we wniosku (kurs/studia podyplomowe/egzamin) będzie podlegać ocenie według powyższych kryteriów. Do realizacji będą kierowane te formy wsparcia które otrzymają najwyższe oceny i kwota realizacji tych form wsparcia w kolejności od najwyżej ocenianych będzie się mieściła w ramach przyznanego limitu.

W przypadku posiadania tej samej liczby punktów pierwszeństwo będą miały wnioski pracodawców, którzy do tej pory nie korzystali ze środków KFS.

Pracodawców, którzy po raz pierwszy zamierzają skorzystać z instrumentu dotyczącego rozwoju zasobów ludzkich, jakim jest wsparcie w ramach środków KFS Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie zachęca do zapoznania się z informacją o tym instrumencie zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu pszczyna.praca.gov.pl w zakładce „dla pracodawców i przedsiębiorców".

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 210 27 48 lub w pok. nr 17 I piętro.

Aktualne druki wniosków dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy 
I piętro w pokoju nr 17, bądź na stronie internetowej pszczyna.praca.gov.pl w zakładce "pliki do pobrania".

Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnym druku.

 

powrót
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2020 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.