Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8zachód słońca A. Siudyżubry i dąb K. Sektarybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

O nas

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" jest stowarzyszeniem, które łączy podmioty gospodarcze, samorządy, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju lokalnego.

Od 2008 roku LGD "Ziemia Pszczyńska" członkami Stowarzyszenia jest 6 gmin powiatu pszczyńskiego: Kobiór, Pszczyna, Goczałkowice - Zdrój, Miedźna, Pawłowice i Suszec.

1 stycznia 2015 roku, w struktury LGD weszła także gmina Bojszowy, z powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

W marcu 2015 roku do grona gmin członkowskich dołączyły gminy Wyry i Orzesze z powiatu mikołowskiego, zaś od 1 kwietnia 2015 roku członkiem Stowarzyszenia stała się gmina Bieruń, także z powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Proces rozszerzenia obszaru objętego LSR zakończyło przystąpienie do LGD gminy Ornontowice (powiat mikołowski).

Gminy przyjęte w 2015 roku zostały wraz z pozostałymi gminami objęte Lokalną Strategią Rozwoju na okres programowania 2014-2020. 

Obecnie liczba mieszkańców wszystkich członkowskich gmin wynosi
143 551 osób.

W ramach perspektywy finansowej 2007-2013

LGD zapewniało prawidłową realizację założeń osi 4 – LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Terminem LEADER określa się europejski program wspierający społeczności wiejskie, funkcjonujący w Unii Europejskiej od 1991 r., stanowiący nowe podejście do rozwiązywania problemów występujących na obszarach wiejskich. Głównym celem tego programu jest budowanie kapitału społecznego na wsi poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy oraz lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych, gospodarczych, itp.

Istotą LEADER jest zaangażowanie społeczności wiejskich w proces podejmowania decyzji dotyczących rozwoju konkretnego obszaru na poziomie lokalnym, poprzez utworzenie i rozwijanie lokalnego partnerstwa przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Funkcjonowanie ww. partnerstwa w formie tzw. Lokalnej Grupy Działania (LGD) - dzięki połączeniu wiedzy, umiejętności i zasobów ww. trzech sektorów - stwarza szansę wypracowania wielu innowacyjnych koncepcji
i przedsięwzięć, które w kompleksowy sposób mogą uzupełniać typowe działania rozwojowe realizowane przez administrację centralną i samorząd terytorialny. Przedsięwzięcia te mogą zostać w znacznym stopniu dofinansowane w ramach środków finansowych LGD, pochodzących ze środków europejskich.

Pomysł utworzenia partnerstwa w formie Lokalnej Grupy Działania zrodził się wśród przedstawicieli lokalnych władz samorządowych gmin Pawłowice i Suszec na początku roku 2008. Po przeprowadzeniu wstępnych rozmów i konsultacji w zakresie możliwego kształtu terytorialnego LGD ostatecznie zdecydowano o podjęciu próby zainteresowania tematem wszystkich gmin Powiatu Pszczyńskiego i objęciu podejściem LEADER całego jego obszaru. Koordynacją całego przedsięwzięcia zajęli się jego inicjatorzy, a więc gminy Pawłowice i Suszec.

W czerwcu 2008 r. w gminie Suszec zorganizowano pierwsze spotkanie informacyjne, poświęcone idei podejścia LEADER i możliwościom związanym z jego wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na to spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele społeczności lokalnych, przedsiębiorców oraz innych organizacji, działających na obszarze całego Powiatu Pszczyńskiego.

W dniu 13 sierpnia 2008 r. w Pszczynie odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. Pełne sformalizowanie partnerstwa nastąpiło w dniu 20 października 2008 r., kiedy to Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Misją Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Pszczyńska" jest stworzenie warunków wspierających:

 • budowanie aktywnych i odpowiedzialnych postaw społeczności lokalnych podejmujących działania na rzecz efektywnego, przedsiębiorczego, zgodnego z zasadami rozwoju zrównoważonego wykorzystywania potencjałów obszaru;
 • zawiązywanie partnerstwa między lokalnymi podmiotami, którego rezultatem będzie zwiększenie możliwości realizacji nowych projektów, ważnych dla podnoszenia jakości życia i poprawiania pozycji obszaru w otoczeniu;
 • tworzenie i wdrażanie innowacyjnych koncepcji na rzecz rozwoju Ziemi Pszczyńskiej oraz odkrywanie przez mieszkańców nowych ścieżek rozwoju obszaru przyczyniających się do pozytywnych przemian społeczno-gospodarczych obszaru.

Począwszy od 2010 r. mieszkańcy obszaru LGD, firmy i instytucje mogły ubiegać się o pomoc finansową w zakresie następujących działań:

 • różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
 • odnowa i rozwój wsi,
 • tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
 • małe projekty.

Działania te realizowane były w perspektywie finansowej 2007-2013.

Ze środków programu finansowane było również bieżące funkcjonowanie LGD, obejmujące:

 • nabywanie umiejętności i aktywizację, w szczególności: badania nad obszarem objętym LSR, informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR, szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR, wydarzenia o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD, szkolenia lokalnych liderów, animowanie społeczności lokalnych oraz kosztów bieżące LGD.
 • wdrażanie projektów współpracy, tj. wspólne przedsięwzięcia realizowane przez LGD.

Galeria

 • Obszar działania LGD "Ziemia Pszczyńska"
strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
Stacja Regeneracja
EDU PARK
© 2011-2024 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.