Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8zachód słońca A. Siudyżubry i dąb K. Sektarybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Projekty poza PROW

 

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie LGD "Ziemia Pszczyńska" w ramach innych niż EFRROW Funduszy Europejskich oraz Funduszy Krajowych.

W perspektywie 2007-2013 LGD "Ziemia Pszczyńska" zrealizowała następujące projekty:

 

I. Pszczyńskie Centrum Organizacji  Pozarządowych (PCOP)

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  zrealizowany jest  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska" w okresie od 1 czerwca 2010 do 31 grudnia 2010r.

 Pszczyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych miało na celu wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, związków wyznaniowych itd.) a także grup nieformalnych chcących sformalizować swoja działalność,  w tym wspieranie wolontariatu.

PCOP powstał aby promować organizacje pozarządowe poprzez stworzenie strony internetowej, budowanie trójstronnych porozumień i platformy współpracy dzięki zorganizowaniu konferencji i debaty z udziałem trzech sektorów.

Podstawowym celem było wsparcie merytoryczne organizacji naszego powiatu, dlatego też oferowaliśmy  szeroką pomoc doradczą w zakresie:

- prawno - administracyjnym,

- księgowym,

- w zakresie Promocji i Marketingu,

- doradztwa z zakresu pozyskiwania środków na statutową działalność.


II. Projekt „One Step Closer"

 

W dniach 1-7 czerwca br., członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska" uczestniczyli w międzynarodowym seminarium w Żerkowie, zorganizowanym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Pszczyńska". Seminarium zostało zrealizowane ze środków Unii Europejskiej, a dokładnie z Programu „Młodzież w Działaniu". Projekt ten dotyczył wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami seminarium w zakresie aktywizacji i integracji młodzieży mieszkającej na obszarach wiejskich.
W trakcie seminarium, specjaliści z zakresu pracy z młodzieżą, prowadzili warsztaty, dyskusje i ćwiczenia w międzynarodowych grupach, mające na celu poznanie wiedzy zawodowej czy dobrych przykładów zrealizowanych projektów młodzieżowych w różnych krajach Europy. Dyskutowano także o założeniach samego programu "Młodzież w działaniu", który jest ukierunkowany na wspieranie młodzieży zwłaszcza z terenów wiejskich. Dużą ilość czasu poświęcono także na działania zmierzające do zrozumienia innych kultur oraz poznania warunków życia na obszarach wiejskich w krajach europejskich. W międzynarodowym seminarium udział wzięli przedstawiciele różnych organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z terenu całej Europy m.in. z Rumunii, Hiszpanii, Włoch oraz Łotwy.

 

III. Projekty: Aktywne poszukiwanie pracy - wsparcie dla mieszkańców sołectwa Piasek oraz Aktywne poszukiwanie pracy - wspracie dla mieszkańców sołectwa Czarków. 

W okresie od września do grudnia 2013r. Stowarzyszenie LGD "Ziemia Pszczyńska" realizowało dwa projekty finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt dedykowany był osobom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo. Grupa biorąca udział w projektach liczyła 12 osób.

W ramach w/w projektu zrealizowano:
1) 33 dniowy kurs języka angielskiego (stopień podstawowy)
2) 3 dniowe szkolenie „Trening efektywnego uczenia się i zapamiętywania"
3) 3 dniowe szkolenie „Aktywni na rynku"
4) indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.

Zakładane w projekcie cele oraz mierniki zostały osiągnięte.


W perspektywie 2014-2020 LGD "Ziemia Pszczyńska" zrealizowała następujące projekty:

 

I. Mikroprojekt pn. „Know How - na podstawie wymiany międzyregionalnych doświadczeń"

 

W okresie od 1 grudnia 2017 do 31 maja 2018 Stowarzyszenie realizowało mikroprojekt pn. „Know How - na podstawie wymiany międzyregionalnych doświadczeń".


Celem projektu było zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym.
W ramach projektu odbyły się wizyty studyjne do polskiej i czeskiej gminy oraz rajd rowerowy. Podczas wyjazdów uczestnicy mogli zobaczyć sieciowy produkt turystyczny w postaci wież i punktów widokowych, dowiedzieli się jak przebiegała współpraca między partnerami projektu. Uczestnicy mikroprojektu zobaczyli także innowacyjne przedsięwzięcie turystyczne jakim było wybudowanie szlaku single truck.


Szczegóły dotyczące wyjazdów poniżej:

1. Wizyta studyjna do Bielska-Białej.

2. Wizyta studyjna do Rychnova.

3. Rajd rowerowy.

 

 

strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
Stacja Regeneracja
EDU PARK
© 2011-2024 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.