Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

30lecie LEADERa

MARKA LOKALNA 2020/2

16.03.2021 r.

W dniu 15 marca br. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia, związane m.in. z oceną operacji własnej.
Operacja własna pn. „Wypracowanie i wdrażanie założeń i standardów marki lokalnej Ziemi Pszczyńskiej" została uznana przez Radę LGD za zgodną z LSR oraz uzyskała minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru dla projektów grantowych i własnych określonych w LSR, tj.: 11,00 pkt.
Następnym etapem będzie złożenie przez LGD wniosku o przyznanie pomocy na realizację w/w operacji własnej do Zarządu Województwa.
Szczegółowe informacje dot. oceny operacji własnej, znajdują się w załączonym protokole.

29.01.2021 r.

W związku z umieszczeniem w dniu 29.12.2020 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD "Ziemia Pszczyńska" informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD dotyczącej: "Wypracowania i wdrażania założeń i standardów marki lokalnej Ziemi Pszczyńskiej", LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 28.01.2021 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.
W związku z powyższym, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych - po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, LGD przekaże w najbliższym czasie do Zarządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.

29.12.2020 r.

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska" (zwane dalej LGD), realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 poz. 1167 ze zm.) dotyczącej: Wypracowania i wdrażania założeń i standardów marki lokalnej Ziemi Pszczyńskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.lgdziemiapszczynska.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.
Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 

strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
Stacja Regeneracja
© 2011-2021 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.