Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

30lecie LEADERa
Nabór w Urzędzie Pracy

Nabór w Urzędzie Pracy

Środa, 28 kwietnia 2021 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informuje, iż w dniu 5 maja 2021 r. w godz. od 7.30 do 15.15 będzie prowadził nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Przewidywany limit środków do rozdysponowania wynosi 129,2 tys. zł
Zgodnie z ogłoszonymi priorytetami Ministra ds. Pracy w 2021 roku środki KFS będą przeznaczone na:

 • priorytet 1 - wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 • priorytet 2 - wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 • priorytet 3 - wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • priorytet 4 - wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • priorytet 5 - wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • priorytet 6 - wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 • priorytet 7 - wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 • priorytet 8 - wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP- przez portal PRACA.GOV.PL (wybierając Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu/Pismo do urzędu (PSZ-PU) - (zalecane),
 • elektronicznie - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP - na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na platformie EPUAP - /PUPPszczyna (wybierając Katalog spraw/ Sprawy ogólne/ Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór),
 • pisemnie - składając wniosek wraz z załącznikami w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki oddawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Pszczynie ul. Dworcowa 23, skrzynka oddawcza dostępna jest w godzinach: 7:30 do 15:15;
 • pisemnie - przesyłając wniosek wraz z załącznikami tradycyjną pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP Pszczyna.

Przy opiniowaniu oraz rozpatrywaniu wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców bierze się pod uwagę:
a) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok - wsparcie będzie przyznawane Pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone w przynajmniej jednym z przyjętych priorytetów obowiązujących w roku 2021,
b) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy:

 • zgodność nabywanych kompetencji przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego rynku pracy - 10 pkt.
 • zgodność nabywanych kompetencji przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami regionalnego rynku pracy- 5 pkt.
 • bak zgodności nabywanych kompetencji przez uczestników kształcenia ustawicznego

z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy - 0 pkt.
c) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku:

 • najniższa cena usługi kształcenia ustawicznego, którą oferuje realizator wskazany przez Pracodawcę - 10 pkt.
 • pośrednia cena usługi kształcenia ustawicznego, którą oferuje realizator wskazany przez Pracodawcę - 0 pkt.
 • najwyższa cena usługi kształcenia ustawicznego, którą oferuje realizator wskazany przez Pracodawcę - minus 10 pkt.

d) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego albo w przypadku kursów posiadanie dokumentu, na podstawie którego realizator prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego:

 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS certyfikatów jakości usług dostępnych na rynku albo w przypadku kursów - dokumentu, na podstawie którego realizator prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego - 15 pkt.
 • brak certyfikatu i dokumentu, na podstawie którego realizator prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego (w przypadku kursów) - 0 pkt.

e) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym, ze środków KFS (jeżeli w ocenianej formie wsparcia przewidziano udział kilku osób ocena będzie dotyczyła każdej osoby, a liczba przyznanych punktów będzie stanowiła ich średnią):

 • Pracodawca planuje dalsze zatrudnienie osób, które zostaną objęte kształceniem ustawicznym - 10 pkt.
 • Pracodawca nie planuje dalszego zatrudnienia osób, które zostaną objęte kształceniem ustawicznym - 0 pkt.

f) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie:

 • Pracodawca nie korzystał do tej pory ze środków KFS - 10 pkt.
 • Pracodawca korzystał ze środków w latach ubiegłych - 0 pkt.

g) sposób realizacji kształcenia ustawicznego

 • kształcenie realizowane w trybie stacjonarnym - 10 pkt.
 • kształcenie realizowane na odległość przy użyciu technologii informatycznej - minus 10 pkt.

Powiatowy Urząd Pracy w będzie przyznawał wsparcie w pierwszej kolejności Pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone w przynajmniej jednym z priorytetów Ministra ds. Pracy obowiązujących w roku 2021.
Każda usługa kształcenia wskazana we wniosku (kurs/studia podyplomowe/egzamin) będzie podlegać ocenie według powyższych kryteriów. Do realizacji będą kierowane te formy wsparcia które otrzymają najwyższe oceny i kwota realizacji tych form wsparcia w kolejności od najwyżej ocenianych będzie się mieściła w ramach przyznanego limitu.
W przypadku posiadania tej samej liczby punktów pierwszeństwo będą miały wnioski pracodawców, którzy do tej pory nie korzystali ze środków KFS.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia limitu dofinansowania dla jednego uczestnika niższego niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku dużego zainteresowania przez pracodawców uzyskaniem środków KFS (np. gdy suma złożonych wniosków znacznie przekraczać będzie limit posiadanych środków).
Pracownik zaplanowany do objęcia wsparciem musi być zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ etatu.
Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie dla jednego uczestnika maksymalnie dla dwóch form kształcenia. Wyjątek stanowią szkolenia modułowe, wymagające przejścia cyklu szkoleń, aby uzyskać niezbędne uprawnienia.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia limitu wysokości dofinansowania do kwoty 2.000,00 zł do kształcenia realizowanego na odległość przy użyciu technologii informatycznej.
W przypadku posiadania tej samej liczby punktów pierwszeństwo będą miały wnioski pracodawców, którzy do tej pory nie korzystali ze środków KFS.
Pracodawców, którzy po raz pierwszy zamierzają skorzystać z instrumentu dotyczącego rozwoju zasobów ludzkich, jakim jest wsparcie w ramach środków KFS Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie zachęca do zapoznania się z informacją o tym instrumencie zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu pszczyna.praca.gov.pl w zakładce „dla pracodawców i przedsiębiorców".
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 210 27 48 lub 32 210 27 47.
Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnym druku.
Aktualne druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu.

 

________________________________________

 

powrót
strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
Stacja Regeneracja
© 2011-2022 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.