Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ogłasza nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ogłasza nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Wtorek, 15 stycznia 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informuje, iż otrzymał środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2019 w kwocie 650,0 tys. zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie
od 23 stycznia 2019 roku od godz. 8.00 do 30 stycznia 2019 roku do godz. 14.00.

Zgodnie z ogłoszonymi priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 roku środki KFS będą przeznaczone na:

priorytet 1 - wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
priorytet 2 - wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
priorytet 3 - wparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
priorytet 4 - wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
priorytet 5 - wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
priorytet 6 - wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie PUP Pszczynie - pok. 22 II piętro, przesyłką kurierską, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie.
W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP Pszczyna.
Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:
a) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu
z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
b) podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Przy opiniowaniu oraz rozpatrywaniu wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców bierze się pod uwagę:
a) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok - wsparcie będzie przyznawane Pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone w przynajmniej jednym z przyjętych priorytetów obowiązujących w roku 2019,
b) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy - zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności
z wykorzystaniem „Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych" (Raport lub Informacja sygnalna), „Barometru zawodów" dla powiatu pszczyńskiego i województwa śląskiego lub „Zawodów i specjalności, w których występują braki kadrowe w pszczyńskich przedsiębiorstwach":
- zgodność nabywanych kompetencji przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego rynku pracy - 10 pkt.,
- zgodność nabywanych kompetencji przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami regionalnego rynku pracy- 5 pkt.,
- brak zgodności nabywanych kompetencji przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy - 0 pkt.
c) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku:
- najniższa cena usługi kształcenia ustawicznego, którą oferuje realizator wskazany przez Pracodawcę - 10 pkt.
- pośrednia cena usługi kształcenia ustawicznego, którą oferuje realizator wskazany przez Pracodawcę - 0 pkt.
- najwyższa cena usługi kształcenia ustawicznego, którą oferuje realizator wskazany przez Pracodawcę - minus 10 pkt.
d) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego albo w przypadku kursów posiadanie dokumentu, na podstawie którego realizator prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego:
- posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS certyfikatów jakości usług dostępnych na rynku albo w przypadku kursów - dokumentu, na podstawie którego realizator prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego - 15 pkt.
- brak certyfikatu i dokumentu, na podstawie którego realizator prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego (w przypadku kursów) - 0 pkt.

e) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym, ze środków KFS (jeżeli w ocenianej formie wsparcia przewidziano udział kilku osób ocena będzie dotyczyła każdej osoby, a liczba przyznanych punktów będzie stanowiła ich średnią):
- Pracodawca planuje dalsze zatrudnienie osób, które zostaną objęte kształceniem ustawicznym - 10 pkt.
- Pracodawca nie planuje dalszego zatrudnienia osób, które zostaną objęte kształceniem ustawicznym - 0 pkt.
f) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie:
- Pracodawca nie korzystał do tej pory ze środków KFS - 10 pkt.
- Pracodawca korzystał ze środków w latach ubiegłych - 0 pkt.
Powiatowy Urząd Pracy w będzie przyznawał wsparcie Pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone w przynajmniej jednym z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obowiązujących w roku 2019.

Każda usługa kształcenia wskazana we wniosku (kurs/studia podyplomowe/egzamin) będzie podlegać ocenie według powyższych kryteriów. Do realizacji będą kierowane te formy wsparcia które otrzymają najwyższe oceny i kwota realizacji tych form wsparcia w kolejności od najwyżej ocenianych będzie się mieściła w ramach przyznanego limitu.

W przypadku posiadania tej samej liczby punktów pierwszeństwo będą miały wnioski pracodawców, którzy do tej pory nie korzystali ze środków KFS.

Pracodawców, którzy po raz pierwszy zamierzają skorzystać z instrumentu dotyczącego rozwoju zasobów ludzkich, jakim jest wsparcie w ramach środków KFS Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie zachęca do zapoznania się z informacją o tym instrumencie zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu pszczyna.praca.gov.pl w zakładce „dla pracodawców i przedsiębiorców".

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 210 27 48 lub w pok. nr 22 II piętro.

Aktualne druki wniosków dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy II piętro w pokoju nr 22, bądź na stronie internetowej pszczyna.praca.gov.pl w zakładce "Dokumenty do pobrania".
Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnym druku

 

powrót
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2019 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.